Транспортни шумозащитни екрани

Транспортните шумозащитни екрани са екологични строителни съоръжения, които се проектират и изграждат успоредно на транспортни артерии (автомагистрали, скоростни железопътни линии и др.) с цел намаляване на нивата на шума до пределно допустимите норми за урбанизираните територии и в помещенията на сградите. Те се изпълняват с различни размери (дължина и височина), от различни строителни материали, имат разнообразен напречен профил и архитектурен облик. Проектните решения на ТШЕ от акустична гледна точка не могат да бъдат типови (унифицирани), за разлика от елементите, от които са конструирани самите екрани. Тази сложност се заключава в строително-акустичното им оразмеряване, което е функция на множество изисквания, фактори, явления и параметри. От икономическа гледна точка това обстоятелство е водещо за определяне на стойността на съоръжението.

Фиг. 3.1. ИШ – източник на шум; ИТ – изчислителна точка; зона на звукова сянка; зона на директно въздействие на прекия звук; дифрактиран звук; пряк звук;
Фиг. 3.1. ИШ – източник на шум; ИТ – изчислителна точка; зона на звукова сянка; зона на директно въздействие на прекия звук; дифрактиран звук; пряк звук;

ТШЕ могат да се дефинират като твърди, практически звуконепропускливи прегради, създаващи зад себе си зона на звукова сянка чрез прекъсване на директното разпространение на шума по линията на пряка видимост от центъра на източника до точката на въздействие, при което нивото на шума намалява поради дифракцията на звуковите вълни (фиг. 3.1).
Според конструкцията и постигнатата ефективност, екраните и екраниращите съоръжения се разделят на няколко класа.

  1. Тънки екрани (фиг. 3.2, фиг. 3.4а). Височината на екраните е между 2 и 6 m, а тяхната акустична ефективност е между 6 и 18 dB(A). Тя може да се повиши чрез използване на екрани със сложен профил.
  2. Дебели екрани (фиг. 3.3, фиг. 3.4б). Височината на екраните е между 2 и 3 m, а ефективността им е между 5 и 10 dB(A). При равни височини тя е по-висока в сравнение с тънките екрани, тъй като протича процес на дифракция на два ръба (двойна дифракция). Дебели екрани са насипите, земните валове, сградите и др. съоръжения. Когато акустичният екран има ширина по-голяма от 3 m {{b}_{}}\ge 3~\text{m}), то се счита, че той е дебел за всички честоти. Ако {{b}_{}}<3~\text{m}, ТШЕ може да се счита за дебел само за честотите, при които \lambda <0.2{{b}_{}}.
Фиг. 3.2. Тънък екран
Фиг. 3.2. Тънък екран
Фиг. 3.3. Дебел екран
Фиг. 3.3. Дебел екран
Фиг. 3.4. Схеми на дифракция при тънък (а) и широк (дебел) (б) екрани.
Фиг. 3.4. Схеми на дифракция при тънък (а) и широк (дебел) (б) екрани.
  1. Акустични тунели (фиг. 3.5). Ефективността им е 25-30 dB(A).
  2. Комбинирани екрани – съчетание от два вида екрани. Височи-ната е между 3 и 5 m, а ефективността между 12 и 17 dB(A). Най-честата комбинация е земен насип с тънък екран (фиг. 3.6).

В градоустройствената и строителната практика са известни множество решения на съчетаване на транспортните шумозащитни екрани с други инженерни съоръжения, като комбинациите ТШЕ-подпорна стена (фиг. 3.7), ТШЕ конструирани върху мостове, виадукти, естакади, пешеходни пасарелки (фиг. 3.8) и др.

Фиг. 3.5. Акустичен тунел
Фиг. 3.5. Акустичен тунел
Фиг. 3.6. Тънък екран върху насип
Фиг. 3.6. Тънък екран върху насип
Фиг. 3.7. Комбинация подпорна стена и ТШЕ
Фиг. 3.7. Комбинация подпорна стена и ТШЕ
Фиг. 3.8. ТШЕ върху естакада
Фиг. 3.8. ТШЕ върху естакада
  1. Ниски екрани. Едно решение, което набира сила в световен план, е изграждането на т.нар. „ниски“ шумозащитни екрани. По същество, те представляват тънки екрани, които се изграждат много близко до източника на шум и по тази причина могат да бъдат със значително по-малка височина. Ниските шумозащитни екрани трябва да бъдат звукопоглъщащи. Те намират приложение най-вече при железопътния транспорт (фиг. 3.9). Ефективността на този вид екрани може да бъде над 10 dB(A).
Фиг. 3.9. Нисък транспортен шумозащитен екран покрай ж.п. линия
Фиг. 3.9. Нисък транспортен шумозащитен екран покрай ж.п. линия

© 2016, Dobriyan Benov. All rights reserved.