Urban Acoustics

CAD-базираната система за автоматизиране на акустичните изчисления.

Предназначението на софтуера Urban Acoustics е прогнозиране на разпространението на шума, излъчван от различни източници, в околната среда, и изчисляване на параметрите на транспортни шумозащитни екрани. Началото на системата е дадено през 2006 г. под наименованието SoundBG. Автори на системата са Добриян Бенов, Методи Маждраков, Николай Николов и Георги Трапов.

Системата е изготвена на основата на оригинални и/или препоръчани в специализираната литература алгоритми.

Прочетете повече

AutoCAD Civil 3D-базирана

Създаване на акустичен цифров модел посредством специализирани обекти - източник  на шум, шумозащитен екран, защитаван обект и др., в среда на Civil 3D. Тези обекти служат за описване на акустичните параметри в числения модел.

Международни и български стандарти

Изчисляване на шумовата характеристика на източниците на шум съгласно българските и международните нормативни методи - Наредба 6/2006, CoRTN (Великобритания), RLS-90 (Германия), NMPB Routes, ISO и други.

Карти на разпространението на шума

Създаване на карти на шума по територията и върху напречни профили с отчитане на релефа, сградите, зелените насаждения, шумозащитни екрани и др. Възможност за подреждане на изчислителните точки в крадратна мрежа и мрежа от непресичащи се триъгълници, и едновременно изчисляване на различна височина от терена.

Оразмеряване на шумозащитни екрани

Система позволява оразмеряване на необходимите акустични и геометрични параметри на транспортни шумозащитни екрани, които да удовлетворят изискванията за максимално ниво на шума в защитаваните обекти. Шумозащитните екрани се добавят върху числения модел. Системата използваме различни алгоритми за оптимизация на полученото решение, вкл. метода Монте Карло, оценка на оптималността на приетото решение по оригинален алгоритъм и др.

Квазицилиндрични звукови вълни

В литературата, основите източници на шум в урбанизираните територии се разглеждат като точкови или линейни. Реалните източници на шум, обаче, имат по-сложен характер. Като комплексен източник на шум те могат да бъдат моделирани с ред от точкови източници с безкрайна или крайна дължина, който излъчва квазицилиндрични звукови вълни. Теорията за квазицилиндричните звукови вълни е изведена от Н. Николов, М. Маждраков, Д. Бенов и Г, Трапов, и системата Urban Acoustics е единствената, която позволява нейното използване в практиката.

Развитие

Стремим се постоянно да развиваме и актуализираме системата, така че да отговаря на съвременното състояние на проблема и да бъде в крак с най-новите научни разработки.

Системата е сертифицирана от Института по строителна физика, технологии и логистика, гр. София.